Verejné osvetlenie a technika

Poslaním TS mesta Svit je v súlade so záujmami a potrebami mesta a v rozsahu ustanovenom príslušnými všeobecne záväznými nariadeniami mesta Svit zabezpečovať verejnoprospešné služby. Základnými činnosťami na úseku verejného osvetlenia a techniky sú:

  1. správa a údržba miestnych komunikácií
  2. správa a údržba verejného osvetlenia
  3. správa a údržba verejných priestranstiev a parkovísk
  4. výzdoba mesta pri rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach
Fotogaléria
Foto