Verejné osvetlenie a technika

Poslaním TS mesta Svit je v súlade so záujmami a potrebami mesta a v rozsahu ustanovenom príslušnými všeobecne záväznými nariadeniami mesta Svit zabezpečovať verejnoprospešné služby. Základnými činnosťami na úseku verejného osvetlenia a techniky sú:

  1. správa a údržba miestných komunikácií
  2. spáva a údržba verejného osvetlenia
  3. spáva a údržba verejných priestranstiev a parkovísk
  4. výzdoba mesta pri rôznyc hvýzdoba mesta pri rôznych výzdoba mesta pri rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach
Fotogaléria
Foto