Odpadové hospodárstvo

V oblasti zberu, spracovania a zušľachťovania odpadov vykonávame nasledovné činnosti

 • Zber a triedenie separovaného odpadu
 • Zber a odvoz tuhého komunálneho odpadu (TKO)
 • Zber a spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu (BRO)
 • Zber a spracovanie kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu (KBRO)
 • Prevádzka Zberného dvora
 • Prevádzka Kompostárne

ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU

Zber separovaného odpadu sa v meste Svit a mestskej časti Podskalka realizuje prostredníctvom kontajnerov žltej, zelenej a modrej farby, ktoré sú rozmiestnené na stojiskách. Zberové kontajnery žltej farby sú určené na separovaný zber plastov, kovových obalov a VKM obalov (viacvrstvové kombinované obaly z mlieka, džúsov a pod.), zelenej farby na separovaný zber skla a modrej farby na separovaný zber papiera.

Zber separovaného odpadu pri rodinných domoch sa meste Svit a mestskej časti Podskalka realizuje prostredníctvom vriec žltej, zelenej a modrej farby. Zberové vrecia žltej farby sú určené na separovaný zber plastov, kovových obalov a VKM obalov (viacvrstvové kombinované obaly z mlieka, džúsov a pod.), zelenej farby na separovaný zber skla a modrej farby na separovaný zber papiera. Zber prebieha podľa platného harmonogramu.

Zber separovaného odpadu od podnikateľských subjektov je možný len na základe platnej zmluvy a dohodnutého harmonogramu.

ZBER TKO (tuhý komunálny odpad)

Zber komunálneho odpadu je realizovaný prostredníctvom nádob a kontajnerov od bytových a rodinných domov. Zber prebieha počas týždňa podľa zberového harmonogramu. Poplatky za TKO pre občanov mesta sú vyrubované každoročne Mestským úradom Svit, podľa počtu obyvateľov v domácnosti na základe platobného výmeru.

Podnikateľom a živnostníkom sa zabezpečuje vývoz podľa uzatvorených zmlúv o odpadoch s Mestským úradom Svit . V zmluve sa stanovia podmienky, ceny a cykly vývozu. Poplatky sú každoročne vyrubované Mestským úradom Svit v zmluvne stanovenej výške.

ZBER BRO (biologicky rozložiteľný odpad)

Zber biologicky rozložiteľného odpadu v meste Svit a mestskej časti Podskalka prebieha podľa zberového harmonogramu. BRO je potrebné vyložiť pred dom na dostupné miesto v deň zberu. Patrí tu čerstvo pokosená tráva, lístie, konáre, zvyšky rastlín.

ZBER KBRO (kuchynský biologicky rozložiteľný odpad)

Zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu sa v meste Svit a mestskej časti Podskalka realizuje prostredníctvom 240 l kontajnerov hnedej farby. Zber prebieha podľa platného harmonogramu.

Kalendár zberu separovaného odpadu v roku 2023.

ZBERNÝ DVOR

V zbernom dvore na ulici Hlavnej 10, v pracovných dňoch od 7,30 do 14,30 hod. môžu občania s trvalým pobytom v meste Svit celoročne odovzdať veľkoobjemový odpad (skrine, okná a pod.).V zbernom dvore môžu občania bezplatne odovzdať aj elektroodpad, akumulátory a chemikálie v originálnych obaloch. Za poplatok je možné odovzdať stavebnú suť bez nebezpečných odpadov.

Veľkoobjemový odpad je možné odovzdať v čase jarného a jesenného upratovania prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov pristavovaných na obvyklých miestach v meste a mestskej časti Podskalka.

O termínoch a lokalitách pristavovania veľkoobjemových kontajnerov v čase jarného a jesenného upratovania sú občania v časovom predstihu informovaní prostredníctvom miestnych médií. Zberný dvor, jarné a jesenné upratovanie nie sú určené pre podnikateľské subjekty.

ODOBERANÉ DRUHY ODPADOV NA ZBERNOM DVORE

Objemný odpad – starý nábytok, koberce, okná, dvere, zárubne, vane, umývadlá, WC sanita

Drobný stavebný odpad (z prestavby bytov a rodinných domov, kde sa nevyžaduje stavebné povolenie) – tehly, kvádre, omietka, obkladačky, dlažba, zvyšky muriva a pod.

Separovaný odpad – papier a lepenka, sklo, plasty, šatstvo a textílie, kovy, jedlé oleje a tuky

V Zbernom dvore prebieha dotrieďovanie dovezeného odpadu separovaného zberu (plasty, papier, sklo) na triediacej linke. Tieto sú lisované do kociek, alebo umiestňované do VOK-ov kvôli lepšiemu skladovaniu a následne odovzdávané spracovateľom na recykláciu.

Nebezpečný odpad - autobatérie, použité motorové oleje, obaly od použitých motorových olejov a farieb, žiarivky

Elektroodpad – televízory, rádia, monitory, počítače, chladničky, mrazničky, práčky, elektrické sporáky, motorové brúsky, píly, vŕtačky, spotrebná elektronika a pod.

V Zbernom dvore NIE JE možné odovzdať nasledovné druhy odpadov:

 • komunálny odpad
 • odpad z rozobratých dopravných prostriedkov
 • nebezpečný stavebný odpad (azbestovú strešnú krytinu, tzv. eternit), azbestové rúry
 • výkopovú zeminu
 • pneumatiky
Všetky informácie sú dostupné vo VZN 3/2021 Mesta Svit s platnosťou od 25.06.2021

CZ BRO KOMPOSTÁREŇ SVIT

(centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu)

V kompostárni, v lokalite priľahlej k záhradkárskej osade Breziny pri hlavnej ceste v smere do Batizoviec je možné v pracovných dňoch od 7,30 do 14,30 hod. odovzdať BRO (biologicky rozložiteľný odpad) zo záhrad a dvorov, vhodných na biologické spracovanie. Čerstvo pokosenú trávu, lístie, konáre, zvyšky rastlín, kôru, piliny, hobliny je možné občanom s trvalým pobytom v meste Svit po odvážení odovzdať bezplatne.

Kompostáreň je vybavená kompletnou technológiou na ekologické spracovanie odpadov organického pôvodu a výrobu kompostu. Z prakticky nepoužiteľného odpadu sa vytvára produkt vhodný na ďalšie využitie, ako napríklad skultivovanie pôd, parkové výsadby, záhradnícke a rekultivačné práce a pod.