Odpadové hospodárstvo

Miera vytriedenia odpadov v meste Svit

V zmysle §4 ods.6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č.587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v meste Svit je podľa skutočnosti roka 2020: 60,66%

Komunálny odpad

  V oblasti komunálneho odpadu vykonávame nasledovné činnosti:
 1. zvoz odpadu
 2. zber nebezpečných odpadov
 3. skládkovanie odpadu
 4. údržba a budovanie stojísk
 5. oprava smetných nádob
 6. zvoz parkových košov

Separovaný zber skla

  V oblasti Separovaného zberu TS vykonávajú zber nasledovných vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu:
 1. separovaný zber a jeho dotriedenie
 2. prevádzka zberného dvora
 3. zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov zo záhrad a verejných priestranstiev BRKO
 4. vývoz odpadov zabezpečujeme v meste a v okolitých zazmluvnených obciach
  Separované odpady:
 1. papier a lepenka
 2. sklo
 3. plasty
 4. šatstvo a textílie
 5. kovy
 6. objemný odpad z domácností
 7. drobný stavebný odpad z domácností do 100 kg
 8. biologicky rozložiteľný odpad
 9. jedlé oleje a tuky
  Nebezpečné odpady:
 1. Olovené batérie
 2. Batérie a akumulátory uvedené v 160601,160602 alebo 160603 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie
 3. Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami
 4. Nechlórované minerálne, motorové, prevodové a mazacie oleje
 5. Syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje
 6. Žiarivky i iný odpad obsahujúci ortuť
 7. Odpady obsahujúce ortuť
 8. Vyradené elektr. a elektron. zariadenia iné ako uvedené v 200121 a 200123 obsahujúce nebezpečné látky
 9. Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami
 10. Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC
 11. Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpeč. časti iné ako uvedené v 160209 a 160201

Kalendár zberu separovaného odpadu v roku 2021.

Takto vyzerá separovaný zber skla po dovoze z mesta. Táto kopa "skla" sa musí pracne nakladačom a ručne prehrabať, cudzie materiály (plasty , papiere, staré kompóty (v lete je to samá osa), kovy) a iný neporiadok ručne pretriediť a až potom, čisté sa nahádže do kontajnera a uskladní do odvozu na kompostárni. 2-3 pracovníci to robia 1,5 -2 zmeny.

Fotogaléria
Foto Foto Foto Foto Foto

Výmena smetných nádob

Požiadavku na výmenu nefunkčných alebo poškodených smetných nádob nahláste osobne alebo telefonicky na stredisku Zberného dvora. Nefunkčnú alebo poškodenú smetnú nádobu je potrebné priniesť do areálu Technických služieb a.s., kde Vám po podpise výmenného formulára bude vydaná nová smetná nádoba.

Rodinné domy a vývoz TKO

K rodinným domom sú určené 110 l KUKA nádoby s vývozom 1 x týždenne. V súčasnosti TS vyvážajú odpad z cca 1776 takýchto nádob.

Poplatky za komunálny odpad pre občanov mesta sú vyrubované každoročne Mestským úradom Svit, podľa počtu obyvateľov v domácnosti na základe platobného výmeru.

Bytové domy a vývoz TKO

K bytovým domom sú určené 1100 l kontajnery s vývozom 2x týždenne. V súčasnosti Technické služby realizujú vývoz 583 takýchto kontajnerov.

Poplatky za KO pre občanov mesta sú vyrubované každoročne Mestským úradom Svit, podľa počtu obyvateľov v domácnosti na základe platobného výmeru.

Cenník zberných nádob TKO ponúkaných TS mesta Svit od 01.01.2020

 1. cena zbernej plastovej nádoby 1100 l - 319 € s DPH
 2. cena 120 l plastovej nádoby - 37 € s DPH
 3. cena 110 l plechovej nádoby - 35 € s DPH

Podnikatelia a vývoz TKO

Podnikateľom a živnostníkom sa zabezpečuje vývoz podľa uzatvorených zmlúv o odpadoch s Mestským úradom Svit . V zmluve sa stanovia podmienky, ceny a cykly vývozu. Poplatky sú každoročne vyrubované Meststkým úradom Svit v zmluvne stanovenej výške.