Úvod

Technické služby mesta Svit sú mestskou príspevkovou organizáciou, ktorá má svoju právnu subjektivitu. Zriaďovateľom TS mesta Svit je Mestské zastupiteľstvo mesta Svit v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. § 4 a § 11 o obecnom zriadení v znení platných právnych predpisov. Vedením TS mesta Svit je Mestským zastupiteľstvom vymenovaný riaditeľ, ktorý navonok zastupuje organizáciu.

Poslaním TS mesta Svit je v súlade so záujmami a potrebami mesta a v rozsahu ustanovenom príslušnými všeobecne záväznými nariadeniami mesta Svit zabezpečovať verejnoprospešné služby. Základnými činnosťami na území mesta Svit sú:

 1. Nakladanie s odpadom - spôsob zberu (triedenie), preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu v meste Svit
 2. údržba miestnych komunikácií
 3. čistenie mesta
 4. údržba a tvorba verejnej zelene
 5. údržba verejného osvetlenia
 6. pohrebné a cintorínske služby
 7. služby kompostárne
 8. ostatné služby:
  • doprava
  • propagácia vylepovaním plagátov, údržba plagátovacích zariadení
  • údržba parkovísk
  • výzdoba mesta pri rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach