Pohrebné a cintorínske služby

NON STOP SLUŽBA na 0905 253 412

Odkaz na virtuálny cintorín : www.virtualnycintorin.sk

Pokiaľ u Vás nastala smutná udalosť a hľadáte pomoc, prijmite našu úprimnú sústrasť a navštívte našu kanceláriu. Spravíme všetko pre to, aby sme Vám v tejto ťažkej chvíli vyšli čo najviac v ústrety a pomohli Vám.

Pohrebníctvo

  Pohrebisko:
 • výkop hrobov
 • betónovanie hrobových základov
 • poskytnutie hrobového miesta pri pohrebe
 • správa a údržba cintorína

Cintorínske služby

 • preprava zosnulých
 • výroba a predaj vencov a kytíc z umelých kvetov, predaj rakiev, a pohrebných rekvizít (kríže, šerpy, kahance...)
 • poskytnutie chladiarenského zariadenia
 • počas sviatku „Všetkých svätých“, predaj vencov na úseku Verejnej zelene
 • obliekanie a úprava zosnulých, spúšťanie do hrobu
 • odvoz na spopolnenie, vrátane vybavenia požadovaných náležitostí
  Zabezpečíme pre Vás aj tieto služby:
 • obradnú sieň
 • školený personál k výkonu pietneho aktu
 • reprodukovaný hudobný sprievod na želanie
 • odvoz kvetinových darov k miestu pochovania
 • k obradu odborne upravíme telesnú schránku zosnulého
 • zapožičiavame kríž alebo tabuľu na čelo sprievodu aj s nosičom
 • potvrdíme Vám účasť na pohrebe pre Vášho zamestnávateľa
 • vykonanie exhumácie zosnulých
 • vyhľadávanie v evidencii pochovaných
 • dohliadneme na kvalitu a dôstojný výkon pietneho a
  V prípade úmrtia je potrebé si pripraviť tieto doklady:
 • preukaz poistenca
 • občianský preukaz/identifikačná karta (zosnulého aj vybavovateľa)
 • list o prehliadke mŕtveho
 • doklad o hrobnom mieste
 • Pri pohrebe dieťaťa do 15 rokov:
 • sobášný list rodičov
 • rodný list dieťaťa
 • občianské preukazy / identifikačnú kartu rodičov

Pri kremácii pozostalí po odovzdaní potrebných dokladov postupujú tak, ako pri klasickom pochovaní.

Cenník prác a služieb pri pohrebe :Cenník prác a služieb pri pohrebe

Fotogaléria
Foto Foto