Verejná zeleň

Technické služby mesta Svit sú mestskou príspevkovou organizáciou, ktorá má svoju právnu subjektivitu. Zriaďovateľom TS mesta Svit je Mestské zastupiteľstvo mesta Svit v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. § 4 a § 11 o obecnom zriadení v znení platných právnych predpisov. Vedením TS mesta Svit je Mestským zastupiteľstvom vymenovaný riaditeľ, ktorý navonok zastupuje organizáciu.

Poslaním TS mesta Svit je v súlade so záujmami a potrebami mesta a v rozsahu ustanovenom príslušnými všeobecne záväznými nariadeniami mesta Svit zabezpečovať verejnoprospešné služby. Základnými činnosťami na úseku verejnej zelene sú:

  1. čistenie mesta
  2. údržba a tvorba verejnej zelene
  3. správa a údržba mobiliáru
  4. lesné hospodárstvo mestských lesov

Plán kosenia mesta Svit 2020

Cenník výkonov – úsek verejnej zelene:

Výkon MJ Cena bez DPH Cena s DPH
Frézovanie pňov 15 min 5,50 Eur 6,60 Eur
Pilčícke práce na zemi 15 min 3,00 Eur 3,60 Eur
Pilčícke práce vo výške 15 min 6,50 Eur 7,80 Eur
Práca s plotostrihom 15 min 2,00 Eur 2,40 Eur
Odstraňovanie krovín krovinorezom 1 m2 0,20 Eur 0,24 Eur
Zber BRO s nakládkou 15 min 2,00 Eur 2,40 Eur
Kosenie kosačkou so zberným košom 1 m2 0,10 Eur 0,12 Eur
Kosenie vyžínačom 1 m2 0,20 Eur 0,24 Eur
Sťažené podmienky pri kosení % prir. 50-80 % prir. 50-80 %
Hrabanie trávy 1 m2 0,10 Eur 0,12 Eur
Mulčovanie traktor. mulčovačom 15 min 8,00 eur 9,60 Eur
Spracovanie BRO 1 t 34,50 Eur 41,40 Eur
Vo Svite 16.03.2020

Fotogaléria
Foto