Odpadové hospodárstvo

Rozhodnutie prevádzkovanie zberného dvora

Súhlas prevádzkový poriadok zhodnocovanie odpadov

Rozhodnutie prevádzkovanie Kompostárne