Separovaný zber

Separovaný zber skla

Takto vyzerá separovaný zber skla po dovoze z mesta. Táto kopa "skla" sa musí pracne nakladačom a ručne prehrabať, cudzie materiály (plasty , papiere, staré kompóty (v lete je to samá osa), kovy) a iný neporiadok ručne pretriediť a až potom, čisté sa nahádže do kontajnera a uskladní do odvozu na kompostárni. 2-3 pracovníci to robia 1,5 -2 zmeny.

Foto Foto Foto Foto Foto
  V oblasti Separovaného zberu TS vykonávajú zber nasledovných vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu:
 1. separovaný zber a jeho dotriedenie
 2. prevádzka zberného dvora
 3. zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov zo záhrad a verejných priestranstiev BRKO
 4. vývoz odpadov zabezpečujeme v meste a v okolitých zazmluvnených obciach
  Separované odpady:
 1. papier a lepenka
 2. sklo
 3. plasty
 4. šatstvo a textílie
 5. kovy
 6. objemný odpad z domácností
 7. drobný stavebný odpad z domácností do 100 kg
 8. biologicky rozložiteľný odpad
 9. jedlé oleje a tuky
  Nebezpečné odpady:
 1. Olovené batérie
 2. Batérie a akumulátory uvedené v 160601,160602 alebo 160603 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie
 3. Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami
 4. Nechlórované minerálne, motorové, prevodové a mazacie oleje
 5. Syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje
 6. Žiarivky i iný odpad obsahujúci ortuť
 7. Odpady obsahujúce ortuť
 8. Vyradené elektr. a elektron. zariadenia iné ako uvedené v 200121 a 200123 obsahujúce nebezpečné látky
 9. Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami
 10. Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC
 11. Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpeč. časti iné ako uvedené v 160209 a 160201

Kalendár zberu separovaného odpadu v roku 2020.