Výmena smetných nádob

Podnikatelia a vývoz TKO

Podnikateľom a živnostníkom sa zabezpečuje vývoz podľa uzatvorených zmlúv o odpadoch s Mestským úradom Svit . V zmluve sa stanovia podmienky, ceny a cykly vývozu. Poplatky sú každoročne vyrubované Meststkým úradom Svit v zmluvne stanovenej výške.