Výmena smetných nádob

Požiadavku na výmenu nefunkčných alebo poškodených smetných nádob nahláste osobne alebo telefonicky na stredisku Zberného dvora. Nefunkčnú alebo poškodenú smetnú nádobu je potrebné priniesť do areálu Technických služieb a.s., kde Vám po podpise výmenného formulára bude vydaná nová smetná nádoba.

Rodinné domy a vývoz TKO

K rodinným domom sú určené 110 l KUKA nádoby s vývozom 1 x týždenne. V súčasnosti TS vyvážajú odpad z cca 1776 takýchto nádob.

Poplatky za komunálny odpad pre občanov mesta sú vyrubované každoročne Mestským úradom Svit, podľa počtu obyvateľov v domácnosti na základe platobného výmeru.

Bytové domy a vývoz TKO

K bytovým domom sú určené 1100 l kontajnery s vývozom 2x týždenne. V súčasnosti Technické služby realizujú vývoz 583 takýchto kontajnerov.

Poplatky za KO pre občanov mesta sú vyrubované každoročne Mestským úradom Svit, podľa počtu obyvateľov v domácnosti na základe platobného výmeru.

Cenník zberných nádob TKO ponúkaných TS mesta Svit od 01.01.2020

  1. cena zbernej plastovej nádoby 1100 l - 319 € s DPH
  2. cena 120 l plastovej nádoby - 37 € s DPH
  3. cena 110 l plechovej nádoby - 35 € s DPH